2017-11-08

IoT Solutions

facility monitoring

e-fujiyama

คุณสมบัติของ e-Fujiyama
 • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติของอุปกรณ์
  ก่อนที่อุปกรณ์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติหรือก่อนที่อุปกรณ์จะเกิดความเสียหาย
 • e-Fujiyama เป็นอุปกรณ์ไร้สายที่สามารถส่งข้อมูลได้ในระยะไกล (คลื่นความถี่ 920 MHz) ครอบคลุมพื้นที่กว้างและลดค่าใช้จ่าย
  ในการตรวจสอบอุปกรณ์ของท่าน (e-Fujiyama ได้รับการรับรองจาก กสทช. แล้ว)
 • สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยพลังงานของแม่เหล็ก
 • ไม่ต้องเดินสายเพื่อติดตั้ง e-Fujiyama ทำให้สามารถทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ไร้สายได้
 • ใช้งาน e-Fujiyama ด้วยแบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้นานกว่า 3 ปีและสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
 • ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  99,800 บาท (THB)

Operation monitoring

คุณสมบัติของ Operation monitoring
 • ใช้ระบบคลาวด์ในการทำงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ในโรงงาน
 • สามารถเห็นภาพของสถานะการทำงานโดยละเอียดเพื่อปรับปรุงความพร้อมของการใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานและพร้อมที่จะผลิตชิ้นงานได้
 • สามารถตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงงาน
 • ไม่ต้องเดินสายเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ เนื่องจากระบบของเราสามารถเชื่อมต่อการทำงานกับเครือข่ายมือถือ (3G) เพื่อส่งข้อมูลไปยังคลาวด์ได้
 • ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  800,000 บาท และค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 บาท

Flow line tracking

flowlinetracker

คุณสมบัติของระบบ Flow line tracking
 • ระบบสามารถการวิเคราะห์แนวโน้มของการไหลเวียนของผู้เข้าชมห้างสรรพสินค้า และผู้เข้าชมในงานอีเวนท์ต่างๆ ได้
 • สามารถรายงานความแออัดของผู้เข้าชม, เส้นทางการเคลื่อนไหว, ระยะเวลาในการแวะพักแต่ละจุด และรายการงานเข้าชมซ้ำในสถานที่เดิมในแต่ละพื้นที่ (เช่น คุณ 1 เข้ามาในโซน A แล้วเดินไปยังโซน  B วันถัดมากลับมาเดินชมโซน A อีกครั้ง ระบบก็สามารถรายงานได้)
 • ติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย เพียงติดตั้งเซ็นเซอร์ไร้สายในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การไหลเวียนของผู้เข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ผู้เข้าชมไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือติดตั้งแอปพลิเคชั่นใดๆ ก็สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถาม/ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่