2017-11-08

การขอใบอนุญาตอุปกรณ์โทรคมนาคม

คืออะไร ?

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธาน กสทช.  มีหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ กสทช. และเป็นผู้ขับเคลื่อนและปฏิบัติงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารงานทั่วไป งานด้านการรับเรื่องร้องเรียน งานด้านตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

ทำไมใบรับรองจากกสทช.จึงสำคัญ?

กสทช.ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมการใช้งานคลื่นความถี่ของอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมทั้งหมดในประเทศไทย

ในกรณีที่ท่านต้องการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในประเทศไทย ท่านจำเป็นต้องมีใบรับรองเพื่อแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์นั้นมีข้อมูลจำเพาะที่เพียงพอและตรงตามมาตรฐานที่ทางกสทช.ได้กำหนดเอาไว้

ใครบ้างที่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับกสทช.?

 • ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีกหรือผู้โฆษณา (ในประเทศไทย / ต่างประเทศ)
 • ผู้สมัครจะต้องให้ตัวแทนในประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ
 • หากผู้สมัครที่ประสงค์จะส่งใบสมัครเป็นชื่อบริษัทตนเองจะต้องเป็น “บริษัทในประเทศไทย” ที่มี “รหัสผู้ประกอบการ กับ กสทช.” เท่านั้น

ประเภทของใบอนุญาต + ตัวอย่างอุปกรณ์

โดยปกติแล้วจะมีใบรับรองทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน คือ SDoC, Class A, Class B และ Class C

 • SDoC (Supplier’s Declaration of Conformity)

ข้อกําหนดทางเทคนิค โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) อุปกรณ์ที่ กทช./กสทช. กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดทางเทคนิค แต่ กทช./กสทช. ไม่ได้กำหนดให้อุปกรณ์ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนหรือรับรอง ในกรณีนี้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดดังกล่าวโดยใช้แบบฟอร์มประกาศความสอดคล้องของผู้ประกอบการ (SDoC)

ตัวอย่างอุปกรณ์ : อุปกรณ์ที่ใช้คลื่น 920 MHz , อุปกรณ์บลูทูธ


 • Class A 

อุปกรณ์ประเภท ก เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ซัพพลายเออร์ต้องแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนดหรือข้อกำหนดทางเทคนิคโดยการทดสอบโดยหน่วยงานประเมินความสอดคล้องที่เกี่ยวข้อง (CAB) จากนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนกับสำนักงาน กสทช.

ตัวอย่างอุปกรณ์ : อุปกรณ์สำหรับการสื่อสารผ่านดาวเทียม

ผู้ประกอบการมีหน้าที่แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก.


 • Class B

อุปกรณ์ประเภท ข เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ซัพพลายเออร์ต้องแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนดหรือข้อกำหนดทางเทคนิคโดยการทดสอบโดยหน่วยงานประเมินความสอดคล้องที่เกี่ยวข้อง (CAB) จากนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสทช.

ตัวอย่างอุปกรณ์ : เกตเวย์, โทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ประกอบการมีหน้าที่แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข.


 • Class C

อุปกรณ์ประเภท ค เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่นายทะเบียนจำเป็นต้องแบ่งปันใบรับรองให้กับผู้จัดจำหน่ายจำนวนมาก


บริการของเรา

 • ให้คำปรึกษา
 • กรอกข้อมูลในการยื่นขอ
 • ตรวจสอบเอกสาร
 • ขอใบอนุญาต SDoC/Class B/Class A
 • ติดต่อศูนย์ทดสอบ (หากจำเป็น)
 • รับทำใบอนุญาตค้า
 • รับขอรหัสผู้ประกอบการ

เรายินดีบริการให้คำปรึกษาและดำเนินการติดต่อพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้ กสทช. เพื่อให้คุณได้รับใบรับรองอุปกรณ์ของ กสทช. ในวิธีที่สะดวกที่สุด นอกจากนี้ เรามีบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้คุณ โดยมีการดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ (ในกรณีที่คุณไม่มีผลการทดสอบที่เกี่ยวข้อง) ที่เร็วขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึง เรามีบริการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC) บริการของเราจะช่วยให้คุณได้รับการรับรองหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถขายผลิตภัณฑ์ของคุณในระยะเวลาที่คุณต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ยื่นคำขอของท่านถึงเราผ่านอีเมลหรือเว็บไซต์
 2. แอคทิวิโอตรวจสอบคำขอของท่านและติดต่อกลับแจ้งรายละเอียด
 3. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น
 4. ขอรับผลทดสอบอุปกรณ์ (หากจำเป็น)
 5. ยื่นเอกสารให้กสทช.จากนั้นรอขั้นตอนดำเนินการ
 6. ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.

เอกสารที่จำเป็น

SDoC

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและรับมอบอำนาจ
 • Test Report
 • แคตตาล็อก
 • โบรชัวร์
 • รูปภาพ
 • คู่มือการใช้งาน

**เซ็นและประทับตราบริษัทบนเอกสารทุกแผ่น

 เวลาในการดำเนินการ : 1 อาทิตย์ (ไม่รวมเวลาในการทดสอบอุปกรณ์)

Class A

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและรับมอบอำนาจ
 • Test Report
 • แคตตาล็อก
 • โบรชัวร์
 • รูปภาพ
 • คู่มือการใช้งาน

**เซ็นและประทับตราบริษัทบนเอกสารทุกแผ่น

 เวลาในการดำเนินการ : 2 อาทิตย์ (ไม่รวมเวลาในการทดสอบอุปกรณ์)

Class B

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและรับมอบอำนาจ
 • Test Report
 • แคตตาล็อก
 • โบรชัวร์
 • รูปภาพ
 • คู่มือการใช้งาน

**เซ็นและประทับตราบริษัทบนเอกสารทุกแผ่น

 เวลาในการดำเนินการ : 2 อาทิตย์ (ไม่รวมเวลาในการทดสอบอุปกรณ์)


ใบอนุญาตค้า

 • แบบฟอร์มกสทช. ค.ท. 1
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและรับมอบอำนาจ
 • ภ. พ. 20
 • แผนที่แสดงที่ตั้งจุดจำหน่าย (แผนที่บริษัท)

**เซ็นและประทับตราบริษัทบนเอกสารทุกแผ่น

 เวลาในการดำเนินการ : 1 อาทิตย์

รหัสผู้ประกอบการกสทช.

 • ใบอนุญาตค้าของกสทช.
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและรับมอบอำนาจ
 • ภ. พ. 20
 • หนังสืออนุญาต

**เซ็นและประทับตราบริษัทบนเอกสารทุกแผ่น

เพิ่มเติม : เฉพาะผู้มีใบอนุญาตค้าจึงจะขอรับรหัสผู้ประกอบการกสทช. ได้

เวลาในการดำเนินการ : 1 อาทิตย์