2019-06-12

e-fujiyama

e-fujiyama

คุณสมบัติของ e-Fujiyama
 • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติของอุปกรณ์
  ก่อนที่อุปกรณ์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติหรือก่อนที่อุปกรณ์จะเกิดความเสียหาย
 • e-Fujiyama เป็นอุปกรณ์ไร้สายที่สามารถส่งข้อมูลได้ในระยะไกล (คลื่นความถี่ 920 MHz) ครอบคลุมพื้นที่กว้างและลดค่าใช้จ่าย
  ในการตรวจสอบอุปกรณ์ของท่าน (e-Fujiyama ได้รับการรับรองจาก กสทช. แล้ว)
 • สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยพลังของแม่เหล็ก
 • ลดงานเดินสายเพื่อติดตั้ง e-Fujiyama เนื่องจากเป็ยระบบไร้สาย จึงทำให้สามารถทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ไร้สายได้
 • ใช้งาน e-Fujiyama ด้วยแบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้นานกว่า 3 ปีและสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
 • ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  99,800 บาท

โครงสร้างของระบบ e-FUJIYAMA

e-fujiyama system structure

ข้อมูลจำเพาะของ e-Fujiyama (Specifications)
 • Sensor BOX
Sensor Box
Power input Alkaline D battery x 2
Wireless communication 920 – 923MHz
Battery life 3 years in case 3 min cycle (approx.)
Operating temp. *2 0 to 40℃
External dimensions 108 x 178 x 74mm
Weight 650g (including battery)
* Sensor part
Sensor Temperature and Acceleration sensor x 2
Cable 5m x  2 (Heat and Oil residence)
External dimensions 22 x 46 x 22mm
Operating temp. *2 -40 to 105℃
* Temperature sensor
Measurement range -40 to 105℃
* Acceleration sensor
Frequency band X, Y-axis=2.6kHz, Z-axis=600Hz
Measurement range -16 to 16G
Measurement value Peak, RMS, Crest factor
 • Receiver
Power input AC100 to 240V
Wireless communication 920 – 923MHz
Measurement cycle 3, 5, 10, 15, 60 min
Communication Range *1 indoor: 100m, outdoor: 1km (approx.)
Maximum number of sensor box 30min cycle: 30pcs, 60min cycle: 600pcs
Maximum number of receiver 20pcs / monitoring PC
Operating temp. *2 0 to 40℃
External dimensions 129 x 138 x 32 mm (excluding antenna)
Weight 250g
 • Recommended monitoring PC specification
OS Windows 10, 8, 7 (32bit, 64bit)
RAM 4GB or higher
HDD free space 250GB or higher
ราคาสินค้า
รายการอุปกรณ์ จำนวน ราคา หมายเหตุ
Receiver 1 ชิ้น OPEN
Sensor Box 1 ชิ้น OPEN
Starter Set 1 เซ็ต 98,000 บาท Promotion Include:
Receiver x 1pcs, Sensor Box x 1pcs
Monitoring PC 1 ชิ้น 60,000 บาท Monitoring software is pre-installed
Setup fee 1 วัน 30,000 บาท ex. Installation on site, System configuration, etc..
ดาวน์โหลดเอกสาร/โบรชัวร์
สอบถาม/สนใจให้สาธิต/ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่