มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า – กทช. มท. 4001 – 2550

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 กทช. มท. 4001 – 2550

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (electrical safety) ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภท โดยกําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 1561 – 2548 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากวามาตรฐานดังกลาว 

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1561 – 2548 กําหนดคุณลักษณะที่ต้องการ เพื่อประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน บุคคลทั่วไป และ เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง ที่อาจเข้ามาสัมผัสกับบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Equipment: ITE) ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ปลายทาง (telecommunication terminal equipment) ที่ถูกออกแบบและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคม โดยเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถทําการติดตั้งเองได้ตามขอบข่ายและคํานิยามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น

 2. รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่่ต้องแสดงความเป็นไปตามมาตรฐาน 

  • เครื่องโทรศัพท์ (telephone set) 
  • เครื่องโทรสาร (facsimile equipment) 
  • ระบบโทรศัพทกดปุ่ม (key telephone system) 
  • โมเด็ม (modem) 
  • บริภัณฑ์ข้อมูลปลายทาง (data terminal equipment) 
  • ตู้สาขาโทรศัพทอัตโนมัติ (PABX) 
  • เครื่องโทรคมนาคมสําหรับสายผู้เช่าดิจิทัลแบบต่าง ๆ (xDSL equipment)