มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กทช. มท. 1010 – 2550 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท RadioFrequency Identification: RFID

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  กทช. มท. 1010 – 2550 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท RadioFrequency Identification: RFID  1. ขอบข่าย  มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ำสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ที่ใช้งานในย่านความถี่วิทยุดังต่อไปนี้ 1) ย่านความถี่วิทยุต่ำกว่า 135 kHz  2) 13.553 – 13.567 MHz  3) 433.05 – 434.79 MHz  4) 920 – 925 MHz  5) 2.4 – 2.5 GHz  6) ย่านความถี่วิทยุ 5 GHz  2. มาตรฐานทางเทคนิค  2.1 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements)  Read more about มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กทช. มท. 1010 – 2550 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท RadioFrequency Identification: RFID[…]

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กทช. มท. 3001 – 2555 มาตรฐานทางเทคนิคดานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  กทช. มท. 3001 – 2555 มาตรฐานทางเทคนิคดานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 1. ขอบข่าย  มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC) ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภท โดยกําหนดใหต้อง เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1956 – 2553 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากวามาตรฐานดังกล่าว  มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1956 – 2553 ได้กําหนดขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (Radio Disturbance Limits) สําหรับพิสัย ความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 400 จิกะเฮิรตซ์โดยวัดระดับของสัญญาณแปลกปลอมหรือสัญญาณปลอมเทียม (Spurious Signals) ที่เกิดจากบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Equipment: ITE) ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ปลายทาง (Telecommunication Terminal Equipment) ที่ถูกออกแบบและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคม โดยเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถทําการติดตั้งเองได้ตามขอบข่ายและคํานิยามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น  Read more about มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กทช. มท. 3001 – 2555 มาตรฐานทางเทคนิคดานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า[…]

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า – กทช. มท. 4001 – 2550

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  กทช. มท. 4001 – 2550 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า 1. ขอบข่าย  มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (electrical safety) ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภท โดยกําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 1561 – 2548 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากวามาตรฐานดังกลาว  มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1561 – 2548 กําหนดคุณลักษณะที่ต้องการ เพื่อประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน บุคคลทั่วไป และ เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง ที่อาจเข้ามาสัมผัสกับบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Equipment: ITE) ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ปลายทาง (telecommunication terminal equipment) ที่ถูกออกแบบและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคม โดยเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถทําการติดตั้งเองได้ตามขอบข่ายและคํานิยามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น  2. รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่่ต้องแสดงความเป็นไปตามมาตรฐาน  เครื่องโทรศัพท์ (telephone set)  เครื่องโทรสาร (facsimile equipment)  ระบบโทรศัพทกดปุ่ม Read more about มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า – กทช. มท. 4001 – 2550[…]