มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กทช. มท. 3001 – 2555 มาตรฐานทางเทคนิคดานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 กทช. มท. 3001 – 2555

มาตรฐานทางเทคนิคดานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC) ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภท โดยกําหนดใหต้อง เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1956 – 2553 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากวามาตรฐานดังกล่าว 

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1956 – 2553 ได้กําหนดขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (Radio Disturbance Limits) สําหรับพิสัย ความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 400 จิกะเฮิรตซ์โดยวัดระดับของสัญญาณแปลกปลอมหรือสัญญาณปลอมเทียม (Spurious Signals) ที่เกิดจากบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Equipment: ITE) ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ปลายทาง (Telecommunication Terminal Equipment) ที่ถูกออกแบบและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคม โดยเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถทําการติดตั้งเองได้ตามขอบข่ายและคํานิยามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น 

มาตรฐานนี้ไม่ใช่บังคับกับเครื่องวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม

2. รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่่ต้องแสดงความเป็นไปตามมาตรฐาน 

  • เครื่องโทรศัพท์ (telephone set) 
  • เครื่องโทรสาร (facsimile equipment) 
  • ระบบโทรศัพทกดปุ่ม (key telephone system) 
  • โมเด็ม (modem) 
  • บริภัณฑ์ข้อมูลปลายทาง (data terminal equipment) 
  • ตู้สาขาโทรศัพทอัตโนมัติ (PABX) 
  • เครื่องโทรคมนาคมสําหรับสายผู้เช่าดิจิทัลแบบต่าง ๆ (xDSL equipment)

3. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามรายการข้างต้น ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550