มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กทช. มท. 1010 – 2550 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท RadioFrequency Identification: RFID

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 กทช. มท. 1010 – 2550

เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท RadioFrequency Identification: RFID 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ำสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ที่ใช้งานในย่านความถี่วิทยุดังต่อไปนี้

1) ย่านความถี่วิทยุต่ำกว่า 135 kHz 

2) 13.553 – 13.567 MHz 

3) 433.05 – 434.79 MHz 

4) 920 – 925 MHz 

5) 2.4 – 2.5 GHz 

6) ย่านความถี่วิทยุ 5 GHz 

2. มาตรฐานทางเทคนิค 

2.1 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements) 

2.1.1 ย่านความถี่วิทยุใช้งานต่ำกว่า 135 kHz 

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ที่ใช้งานในย่านความถี่วิทยุต่ำกว่า 135 kHz มีดังต่อไปนี้

1) กําลังส่งสูงสุด (maximum transmit power) จะต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้

กำลังส่งสูงสุด

เงื่อนไข

150 mW (e.i.r.p.) หรือความแรงสนามแม่เหล็ก 55 dBμmA/m ที่ระยะ 10 เมตร

ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทํา มีใช้ นําเข้า นําออก หรือ ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

มากกว่า 150 mW (e.i.r.p.) ถึง 7.5 W (e.i.r.p.) หรือความแรงสนามแม่เหล็กมากกว่า 55 dBμA/m ถึง 72 dBmA/m ที่ระยะ 10 เมตร

ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง

2) ลักษณะทางเทคนิคภาคส่ง และภาครับ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานดังนี้

2.1) ETSI EN 300 330-1 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; 

Part 1: Technical characteristics and test methods

2.1.2 ย่านความถี่วิทยุใช้งาน 13.553 – 13.567 MHz

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ที่ใช้งานในย่านความถี่วิทยุ 13.553 – 13.567 MHz มีดังต่อไปนี้

 1) กําลังส่งสูงสุด (maximum transmit power) จะต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้

กำลังส่งสูงสุด

เงื่อนไข

10 mW (e.i.r.p.)

ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทํา มีใช้ นําเข้า นําออก หรือ ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

1 W (e.i.r.p.)

ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง

2) ลักษณะทางเทคนิคภาคส่ง และภาครับ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.1) ETSI EN 300 330-1 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz;

Part 1: Technical characteristics and test methods 

2.2) ETSI EN 302 291-1 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Close Range Inductive Data Communication equipment operating at 13,56 MHz;

Part 1: Technical characteristics and test methods

2.3) FCC Part 15.225 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C – Intentional Radiators; § 15.225 Operation within the band 13.110–14.010 MHz

2.1.3 ย่านความถี่วิทยุใช้งาน 433.05 – 434.79 MHz

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ที่ ใช้งานในย่านความถี่วิทยุ 433.05 – 434.79 MHz มีดังต่อไปนี้ 

1) กําลังส่งสูงสุด (maximum transmit power) จะต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้

กำลังส่งสูงสุด

เงื่อนไข

10 mW

ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทํา มีใช้ นําเข้า นําออก หรือ ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

2) ลักษณะทางเทคนิคภาคส่ง และภาครับ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

2.1) ETSI EN 300 220-1 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;

Part 1: Technical characteristics and test methods 

2.1.4 ย่านความถี่วิทยุใช้งาน 920 – 925 MHz 

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ชนิดอ่าน/เขียน (Interrogator/Reader) ที่ใช้งานในย่านความถี่วิทยุ 920 – 925 MHz มีดังต่อไปนี้

1) กําลังส่งสูงสุด (maximum transmit power) จะต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้

กำลังส่งสูงสุด

เงื่อนไข

0.5 W (e.i.r.p.)

ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทํา มีใช้ นําเข้า นําออก หรือ ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

4 W (e.i.r.p.)

ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง

2) ลักษณะทางเทคนิคภาคส่ง และภาครับ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.1) FCC Part 15.247 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C – Intentional Radiators; §15.247 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, and 5725–5850 MHz 

2.2) FCC Part 15.249 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications Commission, Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C – Intentional Radiators; §15.249; Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, 5725–5875 MHz, and 24.0–24.25 GHz 

2.3) ETSI EN 302 208-1 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W; Part 1: Technical requirements and methods of measurement 

หมายเหตุ ให้นํามาตรฐาน ETSI EN 302 208-1 มาใช้บังคับกับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Radio Frequency Identification: RFID ที่ใช้งานในย่านความถี่วิทยุ 920 – 925 MHz ได้โดยอนุโลม

2.1.5 ย่านความถี่วิทยุใช้งาน 2.4 – 2.5 GHz

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ที่ใช้งานในย่านความถี่วิทยุ 2.4 – 2.5 GHz มีดังต่อไปนี้ 

1) กําลังส่งสูงสุด (maximum transmit power) จะต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้ 

กำลังส่งสูงสุด

เงื่อนไข

1100 mW (e.i.r.p)

ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทํา มีใช้ นําเข้า นําออก หรือ ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

2) ลักษณะทางเทคนิคภาคส่ง และภาครับ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.1) ETSI EN 300 440-1 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods 

2.2) FCC Part 15.247 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C – Intentional Radiators; §15.247 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, and 5725–5850 MHz 

2.3) FCC Part 15.249 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications Commission, Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C – Intentional Radiators; §15.249; Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, 5725–5875 MHz, and 24.0–24.25 GHz 

2.1.6 ย่านความถี่วิทยุใช้งาน 5 GHz 

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ที่ใช้งานในย่านความถี่วิทยุ 5 GHz มีดังต่อไปนี้

 1) กําลังส่งสูงสุด (maximum transmit power) จะต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้ 

ช่วงความถี่วิทยุ

กำลังส่งสูงสุด

เงื่อนไข

5.150-5.350 GHz

0.2 W (e.i.r.p.)

ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทํา มีใช้ นําเข้า นําออก หรือ ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

5.470-5.725 GHz

1.0 W (e.i.r.p.)

5.725-5.850 GHz

1.0 W (e.i.r.p.)

 

2) ลักษณะทางเทคนิคภาคส่ง และภาครับ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.1) ETSI EN 300 440-1 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods 

2.2) FCC Part 15.247 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C – Intentional Radiators; §15.247 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, and 5725–5850 MHz 

2.3) FCC Part 15.249 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications Commission, Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C – Intentional Radiators; §15.249; Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, 5725–5875 MHz, and 24.0–24.25 GHz

2.2 มาตรฐานด้านความปลอดภัย

2.2.1 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 

ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) IEC 60950 – 1 : Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements 

2) มอก. 1561 – 2548 : บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย: ข้อกําหนดทั่วไป 

2.2.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อสุขภาพของมนุษย์ (Radiation Exposure Requirements)

การติดตั้งใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑ์และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด